Úspora energie pri výrobe tepla

Stále technicky dokonalejšie a energeticky efektívnejšie zariadenia na výrobu a rozvod tepla sa môžu znehodnotiť už v prvom kroku – keď sa napustia neopravenou kotlovou vodou.


Okrem skutočnosti, že sa zbytočne zvýši a stále sa zvyšuje spotreba energie, skracuje sa životnosť kotlov a teplovodných zariadení, zvyšujú sa náklady na opravy a čistenie a celkovo sa stráca
(podľa veľkosti zariadenia) niekoľko sto až tisíc € ročne.

Výrobcovia kotlov upozorňujú - sú na to viazané aj záruky - na potrebu upraviť kotlovú vodu pred jej používaním na vykurovanie. Vodný kameň a usadeniny solí, ktoré sa zákonite z neupravenej vody nalepia na steny kotla, rozvodov a radiátorov výrazne zhoršujú prestup tepla a zvyšujú náklady na vykurovanie. Neupravená voda vytvára kaly, ktoré upchávajú trubky, zhoršujú kvalitu meracích a regulačných prvkov v kotly a zhoršujú distribúciu a využitie tepla.

Neupravená voda v plastových trubkách podlahového kúrenia umožňuje rast rias a iných mikroorganizmov, ktoré upchávajú trubky a zhoršujú parametre prestupu tepla a celého vykurovania. Významným prvkom je úspora energie (až 10%). Rovnako významné je aj predĺženie životnosti kotla a celého vykurovacieho systému (až dvojnásobne). Pri úspore 10% spotreby energie sa ročne jedná o zaujímavé čiastky nákladov. Predĺženie životnosti kotla o 10 rokov predstavuje ročne tiež niekoľko stoviek €.

Kotlová voda by sa mala minimálne zmäkčiť. Zmäkčená voda neobsahuje vápnik a horčík, teda prvky, ktoré sa usádzajú na stenách kotlov, v rozvodnom systéme a v radiátoroch v podobe vodného kameňa. V prípade ak je voda mäkká má menej tvrdosti ako 1 mmol/l (menej ako 6°dH - nemeckých stupňov) je nebezpečie korózie celého vykurovacieho systému. Kabinetné zmäkčovacie zariadenia sú pomerne drahé a preto ponúkame pre kúrenárov prenosné zmäkčovacie zariadenia.

Pre majiteľov kotlov v rodinných domoch, alebo bytoch, ponúkame najlacnejšie riešenie - vložiť do prívodu vody do kotla prietočný zmäkčovač vody PZV-10 s katexovou vložkou KV-10. Prietočný zmäkčovač slúži na naplnenie a postupné dopĺňanie vykurovacieho systému zmäkčenou vodou. Katexová vložka stačí na zmäkčenie 250 litrov kotlovej vody. Nie je treba kupovať drahé zmäkčovacie jednotky. Podmienkou je pomalý prietok vody cez vložku - približne 2 litre za minútu. Vyčerpaná katexová vložka sa po pretečení uvedeného množstva vody vymení za novú. Stará vložka sa môže dať do komunálneho odpadu.

Ideálnym riešením pre akýkoľvek vykurovací systém je demineralizovaná voda - zbavená všetkých solí. Ponúkame pre kúrenárov jednoduché prenosné prietočné demineralizátory. Demineralizovaná kotlová voda netvorí žiadne usadeniny a kaly, nemení podmienky prestupu tepla a zachová efektívnosť vykurovania počas celej doby používania, nevytvára podmienky pre rast mikroorganizmov v podlahovom kúrení a výrazne predlžuje životnosť kotla.


Prenosné zmäkčovacie je dvojdielne zariadenie, skladá sa z pracovnej nádrže a regeneračnej nádrže.
Prenosné zmäkčovacie zariadenie dokáže vodu napĺňanú do kotla úplne zmäkčiť, teda zbaviť ju vodného kameňa. Voda jednoducho preteká cez zariadenie. Po naplnení kotla sa prenosné zariadenie použije znova. Kapacita zmäkčovacej náplne je 2 resp. 3 m3 (podľa veľkosti zariadenia). Priemerný obsah domovej kotolne je 200 litrov. Zmäkčovacie zariadenie teda môže vykonať 10 - 15 naplnení kotlov. Zmäkčovacie zariadenie sa regeneruje tabletovou soľou. Regeneračná nádrž sa napojí na pracovnú nádrž a regeneruje sa približne 1 hodinu. Po regenerácii je pracovná nádrž pripravená k plneniu vody do ďalších kotlov. Zmäkčenie kotlovej vody sa ponúka ako platená služba. Náklady na zmäkčenie kotlovej vody sú výrazne nižšie ako náklady na kúpu kabinetného zmäkčovacieho zariadenia a prínos zmäkčenej vody na náklady na kúrenie zabezpečí návratnosť už v priebehu prvého roka prevádzky kotla.


Najdokonalejším spôsobom konečnej úpravy kotlovej vody je ak sa do prívodu vody do kotla (je úplne jedno, či sa jedná o vodu zmäkčenú, demineralizovanú, alebo vodu tvrdú) pridajú Cetamíny.

Cetamíny typu F sú plne organické filmotvorné amíny, ktoré chránia a konzervujú kotle a vykurovacie systémy pred koróziou, usádzaním solí a vodného kameňa a tvorbou kalov technicky najdokonalejším spôsobom.

Na vnútornom povrchu kotlov, ohrievacích telies, rozvodov, radiátorov a na vnútornom povrchu plastových trubiek podlahového kúrenia vytvárajú trvácny mikrofilm. Tento mikroskopický film, ktorú má hrúbku v nanometroch, zamedzuje prístupu kyslíka a nedovolí tvorbe usadenín na kovovom a plastovom povrchu. Je to najdokonalejšia ochrana povrchu tým, že mikrofilm oddelí povrch od agresívneho okolia. Cetamíny sa aplikujú sa v tej podobe ako sa dodávajú.

K dispozícii je aj špeciálny Cetamín F360 na ochranu hliníkových prvkov v kotlových systémoch. Je to jediný produkt na trhu, ktorý dokáže vytvoriť ochranný film aj na hliníkových povrchoch. Je šetrný k hliníku a vytvorené zásadité prostredie (pH od 7,0 do 8,0) nerozkladá zariadenia z hliníka a hliníkových zliatin.

Cetamíny zvládnu aj nezmäkčenú tvrdú vodu. V prípade ak je voda tvrdá, tak sa podľa návodu zvýši dávkovanie Cetamínu. Cetamíny postupne odstraňujú staré nánosy solí a vodného kameňa. Nie je to chemické čistenie, ale spravidla počas vykurovacej sezóny Cetamíny dokážu vyčistiť kotol a celý systém od usadenín.

Cetamíny okrem toho obsahujú aj látky, ktoré zabezpečia hodnotu pH kotlovej vody na hodnote 9,0 – 10,5. Zásadité prostredie vo vykurovacom systéme tiež prispieva k utlmeniu korozívnych procesov. Súčasťou Cetamínov sú aj dispergátory a koagulanty, ktoré bránia tvorbe kalov. Cetamíny konzervujú kotol tak, že počas sezónnych odstávok nedochádza ku korozívnym procesom.

Cetaminy výrazne (až dvojnásobne) predlžujú životnosť kotlov, šetria náklady na vykurovanie a na spotrebu vody o 10 %.

Zvyšujú prevádzkovú istotu vykurovacích systémov. Kontrola dostatku Cetamínov sa realizuje prostredníctvom jednoduchého merania hodnoty pH lakmusovým papierikom. Cetamíny sú nejedovaté a ekologicky neškodné. Používajú sa aj do veľkých kotlov a systémov zabezpečujúcich hromadnú dodávku tepla, do malých lokálnych kotolní, ale aj do kotlov pre rodinné domy.

Cetamín F300 je filmotvorný materiál. Mikrofilm bráni prístupu solí a hlavne kyslíka ku chránenému povrchu. Aplikuje sa v podobe akej sa predáva. Obsah 500 ml stačí na úpravu kotlovej vody do objemu 200 litrov. Cetamín F300 okrem vytvorenia mikroskopického filmu zabezpečí hodnotu pH nad 9,5. Okrem toho Cetamín obsahuje dispergačné látky, ktoré bránia k tvorbe usadenín. Cetamín dokáže zabrániť vytvoreniu vodného kameňa a odstráni staré nánosy.

Cetamín F300 vytvára mikrofilm aj na vnútorných stenách trubiek plastového podlahového kúrenia a tým bráni prestupu kyslíka do vykurovacieho systému. Prestup kyslíka cez plastové trubky (aj napriek kyslíkovej bariére v trubke) spôsobuje rast mikrobiológie - hlavne rias a tým zhoršenie prietoku, zníženie efektívnosti vykurovania a skrátenie životnosti.

Dostatok Cetamínu sa zisťuje jednoducho meraním hodnoty pH (aj pomocou lakmusového papierika). Cetamín F360 je filmotvorný materiál. Cetamín F360 je špeciálne určený na ochranu kotlov, ktoré obsahujú hliník, alebo jeho zliatin. Mikrofilm bráni prístupu solí a hlavne kyslíka ku chránenému povrchu. Aplikuje sa v podobe akej sa predáva. Obsah 500 ml stačí na úpravu kotlovej vody do objemu 200 litrov. Cetamín F360 okrem vytvorenia mikroskopického filmu zabezpečí hodnotu pH v rozmedzí 7,0 – 8,0. Okrem toho Cetamín obsahuje dispergačné látky, ktoré bránia k tvorbe usadenín. Cetamín dokáže zabrániť vytvoreniu vodného kameňa aj keď je voda tvrdá a postupne odstráni staré nánosy solí a vodného kameňa. Dostatok Cetamínu F360 sa zisťuje jednoducho meraním hodnoty pH (aj pomocou lakmusového papierika).