Úspora energie pri ohreve vody - zabránenie tvorby vodného kameňa a hrdze

Aj v prípade ak je voda chemicky a mikrobiologicky vyhovujúca, jej užívateľ môže ušetriť až 35% nákladov pri jej ohreve. Na Slovensku je 70% pitnej vody tvrdej, resp. veľmi tvrdej. Asi 15% pitnej vody je veľmi mäkkej. Oba druhy pitnej vody spôsobujú pri jej ohreve užívateľom nemalé problémy.

Vodný kameň
Z tvrdej vody po jej ohriati vypadáva vodný kameň a ten izoluje prestup tepla a zvyšuje energetické náklady až o 35%. Usadeniny vodného kameňa znehodnocujú vyhrievacie telesá, upchávajú batérie, armatúry a na keramických povrchoch vytvárajú nánosy, ktoré znehodnocujú obklady.

Hrdzavá voda
Mäkká voda pôsobí na kovovom povrchu ako kyselina. Postupne koroduje všetky kovové časti a podobne ako v prípade vodného kameňa sa vytvárajú nánosy – inkrusty hrdze, ktoré zhoršujú prestup tepla a uvoľnené čiastočky hrdze môžu výrazne zhoršiť kvalitu vody a sfarbiť pitnú vodu do hnedočervena.

Naj častejšou a najvýraznejšou príčinou energetických strát je tvorba vodného kameňa. Vodný kameň je izolant, ktorý sa postupne a trvalo usádza na kovových povrchoch, ale aj na keramike.
Najdokonalejším spôsobom ako ochrániť tieto povrchy je vytvoriť na nich ochranný mikrofilm. Mikrofilm zabráni aby sa vodný kameň usadil na ohrievacích telesách a špirálach, na vodovodných batériách, dýzach sprchovacích ružíc a masážnych vaní a na keramických obkladoch. Energetické úspory sú 35%
Úspory na čistení a výmene zanesených častí a predĺženie životnosti zariadení je približne 25% z ich obstarávacích nákladov.

Ochrana sa zabezpečí inštaláciou prietočného zariadenia so Siliphosom®, alebo Vodafosom®, do prívodu studenej vody do objektu. Týmto spôsobom sa ochránia všetky zariadenia na ohrev vody a všetky povrchy, na ktorých sa vodný kameň môže tvoriť.
Hrdza, ktorá sa tvorí pôsobením veľmi mäkkej vody a kyslíka, vytvára podobné nánosy ako vodný kameň. Okrem toho sa postupným narastaním inkrustov hrdze zvyšuje obsah rozpusteného železa nad dovolený hygienický limit. V najhoršom štádiu hrdza postupne zafarbuje vodu a hrdza sa usádza na keramike a sanite. Straty spôsobené koróziou sú v prípade skracovania životnosti zariadení a nutnosti ich opráv ešte vyššie ako v prípade usádzania vodného kameňa.

Siliphos® a Vodafos® sú špeciálne kombinované fosfáty, ktoré sa predávajú ako priehľadné guličky. Guľky sa postupne rozpúšťajú a prítomné fosfáty vytvárajú na kovových a keramických povrchoch mikrofilm.
Siliphos® a Vodafos® ako jediné aktívne odstraňujú staré nánosy kameňa a hrdze a postupne vyčistia celý systém.
Siliphos® je odsúhlasený Hlavným hygienikom SR pre ošetrovanie pitnej vody svojim rozhodnutím č. OHŽP-4526/2008.
Vodafos® je odsúhlasený Hlavným hygienikom SR pre ošetrovanie pitnej vody svojim rozhodnutím č. OHŽP-6438/2013.Oba produkty sú registrované pod ochranným názvom, majú ® a pod týmto názvom ho dodáva a predáva firma Vodafix, s.r.o. Vodafos®môže predávať iba firma Vodafix, s.r.o, alebo v obchodnej sieti tie organizácie, ktoré tento produkt nakupujú od firmy Vodafix, s.r.o.
Zneužitie tohto označenia je trestným činom. Každý kto predáva, distribuuje, alebo rozširuje Vodafos® bez súhlasu firmy Vodafix, s.r.o porušuje zákon o ochrane duševného vlastníctva.

Veľkosť prietočného zariadenia závisí od prietoku studenej vody. Výber najvhodnejších prietočných zariadení so Siliphosom® a Vodafosom® nájdete v časti PRODUKTY.